بگذر

معاونت آموزشی

معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان


معرفی اعضا:

-دکترمحمدنکوهی  متخصص جراحی عمومی. سمت:معاونت آموزشی وپژوهشی بیمارستان                                                                

-دکترمحمدرضاخزدیردکتری تخصصی پژوهشی علوم دارویی .سمت: جانشین واحدتوسعه تحقیقات بالینی CRDU

-سیدمحسن معصومیان حسینی:کارشناس ارشدپرستاری .سمت: مسوول EDO
سیده صدیقه حسینی                   سمت:کارشناس آموزش
فائزه نسل شاملو                      کارشناس فناوری اطلاعات
اسماء شجاعی                        سمت :مسوول کتابخانه

شرح وظایف معاون آموزشی بیمارستان:

1-توسعه آموزش پزشکی :برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش،ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی ،هدایت کمیته های آموزشی وبکارگیری روشهای جدید آموزشی،انجام طرحهای پژوهش درآموزش بصورت مشترک بابخشها/گروههای آموزشی بیمارستان،هدایت ونظارت برفعالیتهای مرکزتوسعه آموزش بیمارستان  

2-اعضای هیات علمی :هدایت ونظارت بربرنامه ریزی سالیانه فعالیتهای آموزشی بخشها،نظارت برارائه گزارش کار وفعالیت آموزشی ودرمانی اعضای هیات علمی وشرکت درکنفرانسهای علمی و.....

3-ارتباطات :تشکیل واداره کمیته های آموزشی بیمارستان ،شرکت درجلسات معاونین اموزشی وارتباط باسایرقسمتهای بیمارستان ازقبیل دفترپرستاری ،آزمایشگاه و.....

4-تجهیزات آموزشی :تنظیم طرحهای مربوط به تکنولوژی آموزشیودرخواست بودجه آنها ،تجهیز کتابخانه وواحد سمعی وبصری وفضاهای آموزشی مانندسالن کنفرانس وکلاسهای درس .

5-دانشجووکارورز :کنترل ونظارت برمعرفی نامه ها،معرفی آموزش گیرندگان به بخشهای آموزشی ،نظارت بربرنامه ریزی کیفی آموزشی ونحوه ارزشیابی پایان دوره،نظارت براموررفاهی آموزش گیرندگان

معرفی واحد  EDO:
واحدتوسعه آموزش بالینی (EDO)بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی سجادیه درراستای سیاستهای وزارت متبوع باهماهنگی بامرکز توسعه آموزش دانشکده (EDC) همزمان باشروع فعالیت معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان باهدف ارتقای کیفیت آموزش درحیطه های برنامه ریزی ،ارزشیابی ،پژوهش درآموزش ، دانش پژوهی ورشدوبالندگی اعضای هیات علمی ، آموزش مجازی  تشکیل وباکمک کمیته های فعال زیرمجموعه براساس شرح وظایف معین فعالیت خواهدکرد.

انتشار: