بگذر

بخش تغذیه

یکی از اجزاء لاینفک بیمارستان که شامل دو واحد مستقل مشاور تغذیه و رژیم درمانی (مشاوره بیماران بستری در بخش و سرپایی در کلینیک تغذیه) و خدمات غذایی (برنامه ریزی و کنترل بر مواد غذایی خریداری شده، انتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده، انبار سازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری غذای آماده، توزیع غذا و میان وعده ها) با کارشناسان مستقل بوده و وظایف این دو واحد را بر عهده دارد.
مشاور تغذیه به عنوان بازوی راست پزشک و عضو اصلی تیم درمان، با اجرای رژیم غذایی مناسب و موثر در بهبود بیماری ها، مدت زمان بستری و نیاز به دارو را کاهش می دهد، اهمیت کار تیمی بین مشاور تغذیه، پرستار و پزشک معالج تضمین کننده کیفیت بالای خدمات تغذیه برای بیمار بوده و درمان بیماران را به سمت تخصصی شده سوق می دهد.

انتشار: