بگذر

مراسم اعطای اعتبارنامه های پنجمین دوره نظام پرستاری تربت جام