بگذر

انتخاب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری

انتخاب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری

 با برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس هیئت مدیره این سازمان توسط اعضای جدید انتخاب شد.
سرکار خانم طاهره محمدی با 9 رای به عنوان رئیس نظام پرستاری تربت جام انتخاب شدند.
همچنین جناب آقای علی لطفی به عنوان نائب رئیس اول انتخاب شدند.

انتشار: