بگذر

کارگاه مراقبت تکاملی نوزادان در بخش NICU

کارگاه مراقبت تکاملی نوزادان در بخش NICU

کارگاه مراقبت تکاملی نوزادان در بخش NICU با 5 امتیاز بازآموزی در تاریخ 1398/04/26 ویژه کارشناسان پرستاری و ارشد کودکان و نوزادان بر روی سایت آموزش مداوم فعال می باشد، از مشمولین دعوت می شود جهت ثبت نام به وب سایت آموزش مداوم به نشانی trjums.ircme.ir مراجعه نمایند.

انتشار: