بگذر

نتایج پنجمین دوره از انتخابات نظام پرستاری تربت جام

نتایج پنجمین دوره از انتخابات نظام پرستاری تربت جام

در پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری تربت جام 23 نفر کاندیدا واجد شرایظ بودند که در پایان 7 نفر پرستار، یک بهیار و یک نفر کاردان اتاق عمل یا هوشبری به مدت 4 سال انتخاب شدند.
اسامی منتخبین به این ترتیب می باشد:
 طاهره محمدی ، علی لطفی ، جمال الدین مروی ،علی اسداللهی ، جمشید اسدی ، بهمن درویش رحیمی ، سعیده ایلخانی، بعنوان پرستاران اعضای اصلی انتخاب شدند و ، سمانه عابدیان کمک بهیار و طاهره خالقی کاردان اتاق عمل 

و خانم سودابه پسندیده،منصوره خندان ، محمد اکبری ، سمیه شمس احمدی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

انتشار: