بگذر

تغییر ساعت نوبت دهی درمانگاه حضرت رسول اکرم (ص)

تغییر ساعت نوبت دهی درمانگاه حضرت رسول اکرم (ص)

به دلیل تغییر سایت نوبت دهی درمانگاه حضرت رسول اکرم (ص)، موقتا نوبت ها به صورت روازنه در سایت قرار می گیرد. 
لذا برای دریافت نوبت از هر پزشک متخصص  می توانید روز قبل، به سایت نوبت دهی مراجعه نموده و با وارد نمودن مشخصات بیمار نوبت دریافت نمایید.
نوبت ها راس ساعت 12:30 در سایت قرار خواهد گرفت.

انتشار: