بگذر

برگزاری دومین دوره پودمانی مدیریت راه هوایی

برگزاری دومین دوره پودمانی مدیریت راه هوایی

برگزاری دومین دوره پودمانی مدیریت راه هوایی توسط متخصص محترم طب اورژانس سرکار خانم دکتر ثقفی
مورخ 1398/04/17 ، نیروهای فوریت پزشکی بیمارستان سجادیه
واحد آموزش کارکنان

انتشار: