بگذر

عملکرد ایستگاه بیمارستان سجادیه در کمپین فشارخون در دانشکده تربت جام