بگذر

انتقال بیمار اهداء عضو به مشهد

انتقال بیمار اهداء عضو به مشهد

مراحل انتقال بیمار اهداء عضو با حضور معاون محترم درمان، ریاست محترم بیمارستان سجادیه، مدیران  محترم بیمارستان و خانواده محترم بیمار به مشهد (بیمارستان منتصریه)

انتشار: