بگذر

تقویم برگزاری کمیته های بیمارستانی درشهریور98

 تقویم برگزاری کمیته ها شهریور ماه 98 

ردیف

نام کمیته

تاریخ

روز

ساعت

دبیر کمیته

اعضای ثابت

1

کمیته اورژانس ،تریاژ و تعیین تکلیف بیمار

 

9/6/98

شنبه

10-11

آقای ابراهیم معصومی

جناب آقای : دکتر نکوهی ،دکتر صارمی

خانم: محمدی

2

کنترل عفونت

11/6/98

دوشنبه

8:30-9:30

آقای حسین نورمحمدی

جناب اقای :دکتر  نکوهی، دکتر محمودی ، مهندس پورزاده فر

سرکار خانم: دکتر اسکندری

مسئولین محترم بخش های بالینی

3

آنتی بیوتیک

11/6/98

دوشنبه

9:30-10

آقای حسین نورمحمدی

جناب آقای :دکتر محمودی

سرکار خانم: دکتر اسکندری، دکتر ظفرواحدیان

مسئولین محترم بخش های بالینی

4

بهداشت حرفه ای

11/6/98

دوشنبه

10-11

خانم زوار

جناب آقای: لطفی، مهندس کریمی،مهندس پورزاده فر، نورمحمدی

5

مرگ و میر اطفال 59-1 ماهه

12/6/98

سه شنبه

8:30-9:15

خانم پری زنگنه

جناب اقای:دکتر بسکابادی، معصومی

سرکار خانم:دکتر احمدی،قره ئی، شکری،ایلخانی

6

احیانوزاد

12/6/98

سه شنبه

9:15-9:45

خانم خدیجه شکری

جناب آقای: دکتر بسکابادی

سرکار خانم: دکتر احمدی،قره ئی، زنگنه، حسینی

7

پره ناتال

12/6/98

سه شنبه

9:45-10:15

خانم زهرا قره ئی

جناب آقای: دکتر بسکابادی

سرکار خانم: دکتر احمدی، زنگنه،ثمان، حسینی،طیرانی

8

HIS

12/6/98

سه شنبه

10:30-11:30

آقای مهندس مصطفی خدادادی

مسئولین بخش های بالینی

9

ترویج زایمان طبیعی

13/6/98

چهارشنبه

8:30-10

خانم زهرا قره ئی

سرکار خانم:دکتر احمدی، شکری،ثمان، عباسی،حسینی

 

ردیف

نام کمیته

 

تاریخ

روز

ساعت

دبیر کمیته

اعضای ثابت

10

مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

16/6/98

شنبه

10-11

خانم عاطفه عابدی

جناب اقای مهندس خدادادی

جناب آقای: سالاری

سرکار خانم:کدخدا

11

تجهیزات پزشکی

16/6/98

شنبه

11-12

آقای مهندس رازی

مسئولین محترم بخش های بالینی

12

مدیریت خطر حوادث و بلایا

20/6/98

شنبه

8:30-10

آقای علی لطفی

جناب آقای: بهادری، معصومی،مهندس پورزاده فر،مهندس کریمی،مهندس رحمتی،نورمحمدی

سرکار خانم:دوستکام،زوار

13

مرگ و میر عوارض بیمارستانی و اسیب شناسی

25/6/98

دو شنبه

8:30-10

خانم سمیه شیری

جناب آقای: دکتر نکوهی، معصومی

سرکار خانم: اسکندری، دوستکام، شیری، مطیع

14

اقتصاددرمان،دارو و تجهیزات پزشکی

25/6/98

دو شنبه

10-11

آقای مصطفی اردلان

جناب آقای: دکتر محمدزاده،رازی

سرکار خانم:دکترظفرواحدیان

15

تخصصی ترویج زایمان طبیعی

26/6/98

سه شنبه

8:30-9:15

خانم زهرا ثمان

سرکار خانم:دکتر احمدی، قره ئی، شکری،عباسی،حسینی

16

ارتقا سلامت مادران

26/6/98

سه شنبه

9:15-10

خانم زهرا ثمان

سرکار خانم:دکتر احمدی، قره ئی، شکری،عباسی،حسینی

17

بهداشت محیط

26/6/98

سه شنبه

10:15-11:15

آقای مهندس پورزاده فر

جناب آقای:مهندس کریمی، نورمحمدی،اسداللهی

18

عوارض مادران باردار

27/6/98

چهارشنبه

8:30-10

خانم زهرا ثمان

سرکار خانم:دکتر احمدی، قره ئی، شکری،عباسی،حسینی

19

مرگ و میر ترومایی

30/6/98

شنبه

8:30-10

خانم معصومه مطیع

جناب اقای:دکتر نکوهی،دکتر نجفی، معصومی،بهادری

سرکار خانم: دکتر اسکندری، شیری

20

اخلاق پزشکی

30/6/98

شنبه

10-11

خانم مریم رضائیان

جناب آقای: معصومی،اسدی

سرکار خانم: دوستکام، شیری،مطیع، قره ئی

 

انتشار: