بگذر

برگزاری جلسه معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی تربت جام