بگذر

مراقبت پرستاری در منزل

مراقبت پرستاری در منزل

آقای حسین نورمحمدی مدیر پرستاری  دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تربت جام در خصوص اهمیت مرکز مراقبت پرستاری در منزل خاطرنشان کردند با توجه به این که افراد زیادی تحت عنوان پرستار واز طریق مراکز بدون مجوز وارد خانه مردم می شدند وچالش آفرین بودند،وزارت بهداشت بدنبال ساماندهی این مراکز است وواحدهای مراقبت در منزل دربیمارستانها ایجاد شد.

در این راستا طرح مراقبت در منزل با هدف کاهش زمان بستری بیماران در بیمارستان وکاهش هزینه های درمانی ،کاهش عفونت های بیمارستانی صورت می گیرد.

فواید مراقبت پرستاری درمنزل شامل:

  • افزایش کیفیت مراقبت از بیمار
  • پیشگیری از بستری های غیر ضروری
  • کاهش هزینه های درمان نسبت به بستری در بیمارستان
  • کاهش خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی
  • ارتقا ایمنی واحترام بیمار
  • آسایش واحترام بیمار وخانواده
  • بازگشت سریعتر بیمار به زندگی

انتشار: