بگذر

ریاست سجادیه

ریاست سجادیه

مشخصات فردی:
رضا جعفری گیو

 

محل کار فعلی :
 بیمارستان سجادیه

تحصیلات و سوابق تحصیلی و علمی:
تخصص جراح عمومی

سوابق شغلی:
پزشک خانواده مرکز باخرز 
پزشک عمومی اورژانس تایباد

 

 

انتشار: