بگذر

ریاست

جناب آقای دکتر هومن محمدزاده

سرپرست محترم بیمارستان سجادیه و طالقانی

انتشار: