بگذر

تبریک روز پزشک و دارو ساز توسط مدیریت سجادیه به پزشکان و داروسازان