بگذر

تبریک روز پزشک توسط شهردار محترم و اعضای محترم شهرداری