بگذر

بازدید مدیر محترم بیمارستان سجادیه از انبار 1000 مترمربعی در حال ساخت