بگذر

فراخوان بکارگیری نیروی پرستار، کارشناس بیهوشی و اتاق عمل

فراخوان بکارگیری نیروی پرستار، کارشناس بیهوشی و اتاق عمل

اطلاعیه فرا خوان بکارگیری نیروی پرستار،کارشناس بیهوشی و اتاق عمل در دانشکده علوم پزشکی تربت جام 
ادامه مطلب را در لینک ذیل مشاهده نمایید:
https://shafayab.co/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d9%86%d9%8a%d8%b1%d9%88/

انتشار: