بگذر

تقدیر و تشکر شهروند محترم از پرستاران بخش ایزوله به پاس زحمات و از خودگذشتگی شان