بگذر

رسیدگی به شکایات

مسئول : سرکار خانم مریم رضائیان
شماره تماس: 051525218011- داخلی 338
معرفی :
دفتر پیگیری امور بیماران به جایگزینی دفتر رسیدگی به شکایات با رویکرد پیشگیری از بروز شکایات و نارضایتی در بیمارستان مبتنی بر اصول بیمار محوری در سجادیه فعالیت می نماید. در این روش به جای اینکه منتظر بروز نارضایتی باشیم با حضور در محل ارائه خدمات ضمن شناسایی موارد عدم انطباق پیش از بروز نارضایتی نسبت به رفع انطباق و تسهیل خدمات برای بیماران اقدام می شود. این شیوه از حمایت از بیماران در نهایت منجر به شناسایی نقص های فرآیندی و بهبود روند خدمات خواهد شد. این امر به ویژه در اقامت طولانی بیماران، کنسلی اعمال جراحی، کیفیت هتلینگ، کیفیت مراقبت های پرستاری و ویزیت های پزشکی و پاسخگویی به نیازهای غیرپزشکی بیمارستان بسیار راهگشا و کمک کننده است.

انتشار: