بگذر

بازدید ریاست و مدیر سجادیه از شروع بتن ریزی و کف سازی پارکینگ معلولین، جهت رفاه حال شهروندان گرامی در سجادیه