بگذر

بازدید مدیران بیمارستان سجادیه از محل پارک بازی کودکان و لوازم بازی در محوطه سجادیه