بگذر

مددکاری

واحد مددکاری بیمارستان سجادیه
مسئول واحد: آقای حسن حسن نژاد
شماره واحد: (05152521810-05152521811)داخلی:499
موقعیت : راهروی اداری
خدمات واحد:
رسیدگی به بیماران بی بضاعت و بیماران آسیب پذیر اجتماعی، بیماران مجهول الهویه، کودکان و نوزادان بی سرپرست و.....

انتشار: