بگذر

جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان با حضور معاون محترم فرماندار و بخشداران شهرستان و دبیری ریاست اداره ثبت احوال شهرستان