بگذر

بلوک زایمان

بلوک زایمان سجادیه
سرپرستار: سرکار خانم زهرا قره ئی
شماره داخلی:271-270
مسئول فنی: خانم دکتر حوران احمدی
پزشکان: دکتراحمدی- دکتر ادیب راد- دکتر آخوندزاده - دکتر کسائیان- دکتر متحدیان- دکتر بیگلری
تعداد تخت فعال:11
فعالیت های بخش: پذیرش بیماران زایمانی، پذیرش بیماران سزارین اورژانسی، پذیرش بیماران کورتاژی و مادران پرخطر، پذیرش موارد EPI، پذیرش موارد پیلونفریت، پذیرش کلیه موارد مربوط به عفونت و خونریزی های مربوط به زایمان

انتشار: