بگذر

ساعت حضور پزشکاناز مراجعه کنندگان محترم تقاضا می شود یک ساعت قبل از حضور پزشک در محل درمانگاه در محل درمانگاه حضور یابند.


کلینیک
تخصص نام پزشک                                                   ساعت حضور
اطفال دکتر جاودانی 12--10
دکتر فرج الهی 12--10
دکتر طلایی
.....................................
13--11
عفونی محمودی 11--10
دکتر عندلیب 10--9
دکتر فیروزکوهی
.....................................
10--8:30
زنان دکتر احمدی 11--9:30
دکتر ادیب 13--11+11--9
دکتر کسائیان 13--11+11--9
دکتر عزیزی 13--11+11--9
دکتر متحدیان 13--11+11--9
دکتر بیگلری
.....................................
13--11+11--9
قلب دکتر رحیمی 12--10
دکتر نورالهی
.....................................
12--10
داخلی دکتر علیرضایی 12--10
دکتر عابدین زاده 12--10
دکتر برومندی 9-11
دکتر جهاندوست 12--10
دکتر اسکندری
.....................................
11--9
جراحی عمومی دکتر جعفری 12--10
دکتر نکوهی 13--11
دکتر پیوندی
.....................................
12--10
چشم دکتر باقرزاده 11--9:30
دکتر جعفرپور
.....................................
10--8:30
جراح اعصاب دکتر نجفی
.....................................
11--9
ارتوپد دکتر محمدزاده 12--10:30
دکتر شریفی
.....................................
12--10
ارولوژی دکتر راهداری 13--11
دکتر سلیمانی
....................................
13--11
گوش،حلق و بینی دکتر کیا
....................................
12--10
اعصاب دکتر نوربخش
.....................................
12--10
روانپزشکی دکتر رنگیان 11--9:30
دکتر جهان تیغ
.....................................
12--10
پوست دکتر پورسلطانی
.....................................
12--10
کارشناس تغذیه خانم حیدری 11--9

انتشار: