بگذر

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای سجادیه
مسئول واحد: سرکار خانم زهرا زوار
شماره بیمارستان:05152521811
موقعیت: محوطه
خدمات واحد:
حفظ و ارتقاء سطح سلامت کارکنان در قالب: تأمین و کنترل وسائل حفاظت فردی، کنترل تهویه، سیستم اعلام و اطفاء حریق، تشکیل پرونده شغلی پرسنل، کنترل مواد شیمیایی و برچسب گذاری آنها، بررسی مسائل مربوط به ارگونومی و به طور کلی کاهش مخاطرات فیزیکی،شیمیایی، ارگونومی و... پرسنل

انتشار: