بگذر

بهداشت محیط

بهداشت محیط

 بهداشت محیط سجادیه
مسئول واحد: مهندس ناصر پورزاده فر
شماره بیمارستان:05152521811
داخلی بهداشت محیط: 497
موقعیت: محوطه
  کلیه اقداماتی که در جهت پیشگیری و کنترل عوامل بیماریزا صورت میگیرد که تأثیرات سویی بربقاء و سلامت جسمی،روحی و روانی بیماران و پرسنل در محیط داخل و بیرون بیمارستان خواهد داشت.در همین راستا اصلی ترین محورها....
- انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان
- تعیین مکانیسم هایی برای پیشگیری و کنترل بیماری های مرتبط با محیط بیمارستان
-نظارت و کنترل بهداشتی بر آب آشامیدنی
- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب
- نظارت و کنترل بهداشتی بر پیشگیری و کاهش آلودگی سطوح بیمارستان
- نظارت و کنترل بر آلودگی زدایی از سطوح ابزار و وسایل بیمارستانی
- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه تفکیک، جمع آوری و دفع پسماندهای بیمارستان
- نظارت و کنترل شرایط بهداشتی بخشها
- برنامه کنترل حشرات و جوندگان با الویت بهسازی محیط، دفع بهداشتی زباله و در صورت نیاز استفاده اصولی از روش های شیمیایی
- تایید و نظارت بر بکارگیری مقدار مجاز از مواد گندزدا، سموم و ...
- نظارت و کنترل بهداشتی بر تامین و بهداشت موادغذایی
- برنامه ریزی، نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان
- نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان(اخذ کارت و گواهینامه بهدداشت)

انتشار: