بگذر

شنوایی سنجی نوزادان

آزمون غربالگری
آزمون غربالگری، آزمون ساده ایست که فقط چند دقیقه زمان می برد و هدف آن شناسایی نوزادانی است که نیاز به ارزیابی بیشتری دارند. همه نوزادان در مرحله اول غربالگری شنوایی شاید قبول نشوند که برای تایید نتایج جهت غربالگری دوم ارجاع داده شود.
غربالگری نوزادان بسیار مهم است و اگر بررسی شنوایی نوزاد دیر انجام شود، موجب تاخیر در رشد شده که بر توانایی کودک برای یادگیری تحصیل و ارتباطات اجتماعی تاثیر می گذارد.
بهترین زمان دروه یادگیری گفتار و زبان در 6 ماهه اول زندگی نوزاد است و بهترین زمان غربال شنوایی نوزاد قبل از ترخیص از بیمارستان است.
آزمون های غربالگری برای نوزادان به صورت OAE و AABR می باشد که با دستگاه های کوچک و بدون درد و بی خطر، در شرایطی که نوزاد به آرامی استراحت می کند انجام می شود.

انتشار: