بگذر

کارگزینی

واحد منابع انسانی سجادیه

مسئول واحد:
جناب آقای محمود جامی الاحمدی
شماره داخلی:313
خدمات واحد:

- رسیدگی به فرم های پروژه استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
- انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان
- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور مقام مافوق
- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضای واصله مربوطه به استخدام تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تضمین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
- مرتب نمودن اطلاعات و آمار جمع آوری شده و انتقال آنها به پرونده های مربوطه
- شرکت در کمیسیون ها و جلسات مختلف
- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهارنظر در مورد نحوه  اجرای قوانین و مقررات موردعمل
- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امورجاری
- تهیه گزارشات لازم

انتشار: