بگذر

بیمه های طرف قرارداد


لیست بیمه های طرف قرارداد


ردیف

نوع بیمه

بستری

سرپایی

       
1 خدمات درمانی (سلامت) 90% 70%
2 ایرانیان 90% 70%
3 کارمندی 90% 70%
4 سایر اقشار 90% 70%
5 روستایی  90% 70%
6 تامین اجتماعی 90% 70%
7 تامین اجتماعی-مستمری بگیر 95% 5%
8 تامین اجتماعی-فوتی در بیمارستان 100% 100%
9 نیروهای مسلح 100% 100%
10 کمیته امداد 95% 95%
11 بانک ملت 100% 100%
12 بانک سپه  100% 100%
13 بانک کشاورزی 100% 100%
14 بانک صادرات 100% 100%
15 شرکت نفت شاغلین 100% 100%
16 شرکت نفت بازنشستگان 100% 100%
17 مصدومین ترافیکی 100% 100%
18 سایر اقشار-بنیاد شهید 100% 100%
19 شرکت توزیع نیروی برق(بیمه کار آفرین) 100% 100%
20 شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری 100% 100%
انتشار: