بگذر

اتاق عمل مرکزی

اتاق عمل مرکزی

مسئول فنی بخش: آقای دکتر سلیمانی
سرپرستار: سرکار خانم خالقی
موقعیت: دومین اتاق ازراهروی ورودی بخش
داخلی:283-281

معرفی و خدمات بخش:

اتاق عمل سجادیه دارای هفت اتاق عمل می باشد که شامل چهار اتاق عمل فعال و یک اتاق عمل جهت عمل های اورژانس، یک اتاق عمل عفونی و یک اتاق عمل سرپایی می باشد.
این بخش 24 ساعته و در هفت روز هفته فعال می باشد.
عمل های ارورلوژی، ارتوپدی، مغزواعصاب زنان و زایمان، جراحی عمومی، چشم، ENT و زیبایی در این بخش انجام می شود.
متخصصین بیهوشی: خانم دکتررضاییان،آقای دکتر نکوهی داغستانی، خانم دکتر رضوانی، آقای دکتر حسینی
جراحان عمومی: آقای دکتر جعفری، آقای دکتر نکوهی،آقای دکتر پیوندی
متخصصین ارتوپد: آقای دکتر محمدزاده، آقای دکتر شریفی، آقای دکتر گلبوئی نژاد
 جراح مغزو اعصاب:آقای دکتر نجفی
زنان و زایمان: خانم دکتر احمدی، خانم دکتر ادیب، خانم دکتر کسائیان، خانم دکتر متحدیان، خانم دکتر عزیزی، خانم دکتر بیگلری، خانم دکتر آخوندزاده
متخصصین چشم:خانم دکتر جعفرپور، آقای دکتر باقرزاده
گوش، حلق و بینی: خانم دکتر کیا
متخصص پوست: خانم دکتر پورسلطانی
متخصصین ارولوژی: آقای دکتر راهداری، آقای دکتر سلیمانی

انتشار: