بگذر

جراحی مردان

بخش جراحی مردان بیمارستان سجادیه

موقعیت بخش:
بعد از راهروی اصلی نگهبان، سمت چپ اولین راهرو در سجادیه واقع شده است.
داخلی: 211-210
مسئول فنی بخش: دکتر محمد نکوهی
سرپرستار: جمشید اسدی
معرفی خدمات:
بخش جراحی مردان دارای 26 تخت بستری می باشد و کلیه اعمال جراحی شامل: ارتوپدی، ارولوژی، گوش حلق بینی، چشم و جراحی های عمومی در این بخش انجام می شود.
بخش دارای پنج اتاق چهارتخته، دو تاتق دو تخته، یک اتاق ایزوله و یک اتاق خصوصی جهت بستری بیماران می باشد. کلیه اتاق های بستری مجهز به کاناپه، یخچال و تلویزیون و تجهیزات پزشکی می باشد

انتشار: