بگذر

بخش داخلی

بخش داخلی

مسئول بخش: آقای علی لطفی

داخلی بخش : 201-200

تعداد تخت‌های فعال در این بخش 15 تخت می‌باشد و یک اتاق ایزوله است. این بخش 5 اتاق 4 تخته، 2 اتاق 2 تخته و 2 اتاق 1 تخته (خصوصی و ایزوله) می‌باشد.

موارد شایع بستری در بخش:

پنومونی، COPD، CVA، دیابت، هپاتیت، نارسایی کلیه، نارسایی کبد، سیروز، سرطان ها، بیماریهای گوارشی

انتشار: