بگذر

جلسه ایمنی بیمار در سالن کنفرانس شهید فکوری

جلسه ایمنی بیمار در سالن کنفرانس شهید فکوری

جلسه ایمنی بیمار در سالن کنفرانس شهید فکوری بیمارستان سجادیه با حضور ریاست و معاونین محترم دانشکده علوم پزشکی و بیمارستان سجادیه، روز چهارشنبه مورخ 27 شهریور ماه برگزار گردید.

انتشار: